KILOGRAMY NEPOUŽITÝCH LÉČIV PUTUJÍ KE KAŽDOROČNÍ LIKVIDACI

Již před několika měsíci jsme se zmiňovali o důležitosti nevyhazovat prošlé léky do odpadkových košů a vracet je do lékáren. Jaký je správný postup a proč bychom měli pečlivě hlídat exspirace léčiv v našich domácích lékárničkách?

Léčiva, která mají nevyhovující jakost, prošlou dobou použitelnosti, jsou uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná musí být odstraněna včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat anebo životního prostředí. Připadá vám tato formulace poněkud složitá? Pojďme si ji společně objasnit.

Existuje mnoho druhů léčiv a každý z nich má jiné účinky. Co jednomu pomáhá, druhému může nenávratně ublížit, je-li léčivo navíc po své exspiraci, je nebezpečí dvojnásobné. Proto se při nakládání s nepoužitelnými léčivy postupuje stejně jako při nakládání s nebezpečnými odpady, včetně vedení jejich evidence. Jako příklad uvedu transfuzní přípravky a přípravky pro moderní terapii, na něž se stejně jako na odpady vztahují zvláštní požadavky
s ohledem na prevenci infekce.

Doba použitelnosti léku, nebo-li exspirace, je stanovena na základě stabilitních studií, které zaručují bezpečnost, kvalitu a účinnost léku. Jestliže se lék použije poté, co exspiroval, mohlo by jeho užití způsobit nepředpokládané nežádoucí účinky různého rozsahu.

Léky jsou definovány jako „nebezpečný odpad“ a podle toho je také třeba s nimi zacházet. V žádném případě není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně s běžným odpadem, splachovat je do toalety apod. Ptáte se proč? Cytostatika mohou mít mutagenní, kancerogenní a teratogenní účinky. Antibiotika a chemoterapeutika mohou vést k vývoji resistence vůči antibiotikům. A takto bychom mohli s výčtem pokračovat poměrně dlouhou dobu.

Při odložení do popelnice s komunálním odpadem hrozí, že v něm obsažené nebezpečné látky prosáknou do půdy nebo že se lék dostane do rukou někomu, komu by mohl ublížit, ať již dítěti, nebo narkomanovi. Při spláchnutí do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody a je velmi obtížné je z ní následně odstranit. Následky našeho neuváženého chování by mohly být tragické.

Nepoužitá léčiva patří zpět do lékárny

Odstraňování nepoužitelných léčiv provádějí lékárny na základě souhlasu uděleného zpravidla městským úřadem. Pokud se jedná o radiofarmaka, souhlas musí přijít ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. O udělení souhlasu je následně informováno Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o humánní léčivo, nebo Ministerstvo zemědělství, jde-li o léčivo veterinární.

Jakmile ve svých domácích lékárničkách objevíme nepoužitá léčiva, vezměme je do lékárny, lékárníci jsou povinni je od nás vždy převzít.  Některé lékárny dokonce mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený a označený kontejner, do kterého můžeme nepoužitá léčiva sami odevzdat.

V případě, že se však nejedná o léčivé přípravky, případně obaly léčivých přípravků, může lékárník náš požadavek k likvidaci odmítnout. V takovém případě je nutné obrátit se přímo na subjekt, který využívá, odstraňuje, sbírá či vykupuje odpady. Netušíte, že takové subjekty existují? Nevadí, jejich kompletní přehled vám poskytne krajský úřad.

Co se děje s léky, když je „odložíte“ v lékárně? Sami lékárníci s nimi nemanipulují. Mají totiž nasmlouvané vývozce nebezpečného odpadu, a jakmile se v lékárně prošlé léky nahromadí, vývozce si je přijede vyzvednout. Takovéto předání je doprovázeno vyplněním evidenčního listu o přepravě nebezpečného odpadu na území České republiky, kde je uvedeno přesné množství léčiv, která byla vývozci předána. V roce 2013 bylo takto předáno z jedné středně velké lékárny 168 kg prošlých léčiv. V roce 2012 se vracelo ještě více, k likvidaci bylo určeno celých 239 kg. 

„Osobně jsem se setkala s lidmi, kteří se mě v lékárně ptali, kam s léky, které jsou prošlé nebo které již nepotřebují. Moje odpověď, že je mohou zanést do lékárny, je překvapila. Na druhou stranu ale musím uznat, že celkové povědomí o tom, jak zacházet s prošlými léky se pomalu ale jistě zvětšuje. Ve většině případů nosí pacienti do lékárny prošlé léky, které naleznou při kontrole domácích lékárniček. Velkou část tvoří také léčiva, která pacienti již přestali užívat z důvodu změny léčby, nebo léčiva, která zůstanou po úmrtí nemocného člověka. Ve valné většině případů jsou léky rozbalené a z části využívané. Málokdy se stane, že pacient donese nerozbalené léky.“ Mgr. Šárka Korbářová

 

 

Vdechněte inhalátorům nový život

Ne vše lze ale likvidovat či recyklovat, aby bylo co nejméně ohroženo naše životní prostředí. Jistý problém v této oblasti byl zaznamenán u inhalátorů. Ačkoli jsou pomůckou, která je v lékárnách běžně k dostání a je pro mnoho lidí nepostradatelná, legislativa s jejich recyklací příliš nepočítá, zakazuje totiž třídit a recyklovat materiály, ze kterých jsou inhalátory vyrobeny.

Více než 62 % pacientů v Evropě a USA uvádí, že staré inhalátory vyhazují do popelnic. Proto nastal čas na změnu a lékárny odstartovaly program „Vdechněte inhalátorům nový život“. Lékárny, které se do projektu zapojily, mají k dispozici sáčky, které slouží ke sběru inhalátorů. Ty potom lékárníci evidují a na základě počtu těchto vrácených inhalátorů bude možné požádat o výjimku v zákoně o odpadech a zahájit jejich kompletní recyklaci.

 

 

Mgr. Šárka Korbářová

Alphega lékárnice, Třebíč

 

 

 

 

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►