Pravidla soutěží - Alphega magazín

Níže uvedený text vymezuje pravidla všech soutěží, které jsou vypisovány v časopise Alphega magazín. Jedná se o jediný dokument, jenž pravidla ustavuje.

1. Organizátor soutěže:

Alliance Healthcare, s.r.o.

Podle Trati 624/7

108 00 Praha 10

2. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let, které jsou občany České republiky.

3. Soutěž probíhá v termínu, který je vždy uveden na stránkách časopisu Alphega magazín, na území České republiky. Zpravidla se jedná o termín shodující se s platností daného výtisku Alphega magazínu.

4. Pro účast v soutěži je nutné vyluštit soutěžní křížovku a poslat správné znění tajenky na e-mail alphega.magazin@a-h.cz nebo na adresu Alliance Healthcare, s.r.o., odd. marketingu, Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10, a to v termínu konání soutěže. Soutěžící jsou povinni uvést své jméno, příjmení a adresu. Odpovědi musejí být zaslány nejpozději v den ukončení soutěže do 14 hodin. Odpovědi, které přijdou po tomto termínu, nebudou akceptovány a jejich autoři nebudou zařazeni do hry.

5. Do hry o ceny, které budou specifikovány v časopise Alphega magazín, budou zařazeny všechny správné odpovědi. Výhercem se stává každá x-tá zaslaná odpověď. Pořadí výherní odpovědi určuje organizátor, a to vždy současně s vypsáním soutěže.

6. Hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč. Celková hodnota výher nepřesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč.

7. Organizátor bude výherce kontaktovat a bude stanoven způsob převzetí výhry. V případě, že se výherci nepodaří doručit oznámení o získání výhry na jím uvedenou poštovní adresu či předat výhru dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Jména výherců mohou být uveřejněna v některém z následujících čísel Alphega magazínu.

8. Organizátor neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních oznámení a výher zasílaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem.

9. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci organizátora včetně jejich rodinných příslušníků. V případě potřeby si organizátoři vyhrazují právo posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Rozhodnutí ze strany organizátorů je konečné a nelze se proti němu odvolat.

10. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

11. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Každý soutěžící uděluje poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, e-mailové nebo adrese bydliště a čísla mobilního telefonu (dále jen "osobní údaje") organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži či zaslání dárku, pro další obchodní a marketingové účely organizátora, jakož i pro zaslání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/20054 Sb., a to na dobu časově neomezenou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti Alliance Healthcare, s.r.o. a dále má soutěžící práva §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.

 

V Praze dne 23.9.2013