Pravidla soutěží - Alphega magazín

Níže uvedený text vymezuje pravidla všech soutěží, které jsou zveřejňovány v časopise Alphega magazín. Jedná se o jediný dokument, jenž pravidla stanovuje.

 1. Organizátor soutěže: Alliance Healthcare s.r.o., se sídlem Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10, IČ: 14707420, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87708.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit výlučně jen fyzické osoby starší 18 let, které jsou občany České republiky.
 3. Soutěž probíhá vždy v době konání soutěže, která je vždy uvedena na stránkách časopisu Alphega magazín, na území České republiky. Zpravidla se doba konání soutěže shoduje s platností daného výtisku Alphega magazínu.
 4. Pro účast v soutěži je nutné vyluštit soutěžní křížovku a poslat správné a čitelné znění tajenky Organizátorovi soutěže na e-mailovou adresu: krizovky@alliance-healthcare.cz nebo na adresu Alliance Healthcare s.r.o., odd. marketingu, Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10, a to v době konání soutěže. Současně jsou soutěžící povinni pro svoji řádnou účast v soutěži a pro účely jejího vyhodnocení sdělit Organizátorovi soutěže své jméno, příjmení a adresu. Odpovědi musejí být zaslány Organizátorovi soutěže nejpozději v poslední den doby konání soutěže do 14 hodin. Odpovědi, které budou doručeny Organizátorovi soutěže po tomto termínu, nebudou akceptovány a jejich zasilatelé nebudou zařazeni do soutěže.
 5. Do soutěže o ceny, které budou specifikovány v časopise Alphega magazín, budou zařazeny všechny správné, úplné a čitelné odpovědi. Výhercem soutěže se stává každá x-tá zaslaná odpověď dle konkrétních a v časopisu Alphega magazín definovaných a zveřejněných podmínek soutěže.
 6. Organizátor soutěže bude výherce soutěže písemně kontaktovat a je oprávněn stanovit způsob převzetí ceny. V případě, že se výherci soutěže nepodaří doručit písemné oznámení o získání ceny na jím uvedenou poštovní adresu či předat cenu dle předem definovaných pokynů, zaniká nárok výherce soutěže na získání této ceny.
 7. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních oznámení a cen zasílaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem.
 8. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci Organizátora soutěže včetně jejich rodinných příslušníků. V případě potřeby si Organizátor soutěže vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Rozhodnutí ze strany Organizátora soutěže je konečné a nelze se proti němu odvolat.
 9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 10. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 11. Poskytnutí dále uvedených osobních údajů soutěžícím Organizátorovi soutěže je vždy dobrovolné.
 12. Každý soutěžící bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jeho jména, příjemní, emailové adresy, čísla mobilního telefonu nebo adresy bydliště jsou osobními údaji nezbytně nutnými pro účely ověření řádné účasti soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání cen s tím, že tyto osobní údaje bude Organizátor soutěže zpracovávat na základě plnění smlouvy/realizace soutěže, a to po dobu konání soutěže a 6 měsíců po jejím ukončení. Výherce soutěže současně bere na vědomí, že pro účely provedení vyhodnocení soutěže a udělení cen je Organizátor soutěže oprávněn na základě oprávněného zájmu jednorázově uveřejnit jméno a příjmení výherce soutěže v některém z následujících čísel časopisu Alphega magazínu, avšak výlučně jen za podmínek a v souladu s platnými právními předpisy.
 13. Soutěžící má dále dle platných právních předpisů svá práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), tj. zejména právo  na přístup k osobním údajům dle čl. 15  GDPR, právo na opravu dle čl. 16 GDPR, právo na výmaz dle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20  GDPR, právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR, právo na odvolání souhlasu dle čl. 7 GDPR a právo podat stížnost u kompetentního dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů dle čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů se neslučuje s nařízením GDPR.

V Praze dne 4.1.2021